Thông tin Phường/Xã

 Stt  Tên Xã Phường  Diện tích và Dân số Liên hệ 

1

Phường Mỹ Phước

Diện tích tự nhiên: 2.250,81 ha
Dân số: 45.075 người

Đt: 0650.3564.340
Email: myphuoc@binhduong.gov.vn

2

Phường Chánh Phú Hòa

Diện tích tự nhiên: 4.633,42 ha
Dân số: 17.009 người

 Đt: 0650.3564.443

Email: chanhphuhoa@binhduong.gov.vn

3

Phường Hòa Lợi

Diện tích tự nhiên: 1.690,37 ha
Dân số: 30.691 người

 Đt: 0650.3560.367

Email: hoaloi@binhduong.gov.vn

4

Phường Thới Hòa

Diện tích tự nhiên:3.793,01 ha
Dân số: 38.780 người

 Đt: 0650.3564.400

Email: thoihoa@binhduong.gov.vn

5

Phường Tân Định

Diện tích tự nhiên: 1.662,13 ha
Dân số: 26.354 người

 Đt: 0650.3560.307

Email: tandinh.bc@binhduong.gov.vn

6

Xã An Điền

Diện tích tự nhiên: 3.129,39 ha
Dân số: 14.371 người

 Đt: 0650.3564.445

Email: andien@binhduong.gov.vn

7

Xã An Tây

Diện tích tự nhiên: 4.405,07 ha
Dân số: 18.599 người

 Đt: 0650.3562.177

Email: antay@binhduong.gov.vn

8

Xã Phú An

Diện tích tự nhiên: 1.978,04 ha
Dân số: 12.541 người

 Đt: 0650.3562.201

Email: phuan@binhduong.gov.vn