Tin thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Theo Thông báo số 34/TB-VPUB ngày 09 tháng 5 năm 2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thanh lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Bến Cát)

2022-05-16 09:01:42

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Theo Thông báo số 34/TB-VPUB ngày 09 tháng 5 năm 2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thanh lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Bến Cát)

Tải về THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Theo Thông báo số 34/TB-VPUB ngày 09 tháng 5 năm 2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thanh lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Bến Cát)