Tin tức

Tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2022 - 2025

2022-09-30 00:00:00
Ngày 29/9, thị xã Bến Cát tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2022 - 2025. Tham gia tập huấn có thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo thị xã, các xã, phường và cộng tác viên các khu, ấp.

Tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2022 - 2025

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung cơ bản và các vấn đề liên quan đến chuẩn nghèo Trung ương và chuẩn nghèo của tỉnh; Hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025; quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 – 2025; hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025; quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025 và các mẫu biểu báo cáo…

Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn rà soát, thu thập thông tin, đặc điểm của hộ gia đình, từ đó xác định các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; hướng dẫn chi tiết cách sử dụng bảng biểu phục vụ cho quá trình điều tra, rà soát…

Việc điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý nghĩa quan trọng nhằm xác định đúng đối tượng nghèo, từ đó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình giảm nghèo cũng như thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

 

T. NGUYỆT