Giới thiệu

BAN LÃNH ĐẠO

1. Lãnh đạo Thị ủy


Ông Bùi Duy Hiền

Chức vụ: Bí thư Thị ủy

 

Ông Nguyễn Hoàng Thông

Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy


2. Lãnh đạo Hội Đồng Nhân Dân


Ông Huỳnh Văn Nghe

Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND

Email: nghehv@binhduong.gov.vn

 

Ông Hồ Phương Nam

Chức vụ: UV Thường vụ - Phó Chủ tịch HĐND

 

Ông Nguyễn Văn Lắm

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

 


3. Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân


Ông Bùi Duy Hiền

Chức vụ: Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND 

Email: 

 

Ông Huỳnh Thư Lập

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Email: lapht@binhduong.gov.vn

 

Trần Thị Thảo 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Email: thaott@binhduong.gov.vn