HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẾN CÁT
Ngày 28/3/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc với UBND thị xã Bến Cát về việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.