Trả lời kiến nghị cử tri
- Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 12/12/2018 của UBND thị xã về Kết quả rà soát tiến độ thực hiện các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã và các kỳ họp trước.

- Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 27/3/2019 của UBND thị xã về Kết quả rà soát, trả lời các kiến nghị của cử tri trong buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã

- Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX

- Báo cáo số 123/BC-UBND ngày 15/7/2019 của UBND thị xã về Tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 2 đến sau kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã Bến Cát khóa XI.

- Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 17/7/2019 của UBND thị xã về việc tổng hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã Bến Cát khóa XI.