Kiểm soát TTHC thị xã
STT Tên đơn vị Quyết định ban hành bộ quy trình kiểm soát TTHC Số thủ tục Số lĩnh vực 

1

Phòng Tư pháp

2026/QĐ-UBND ngày 11/9/2018

31
 
06

2

Phòng Quản lý đô thị

2080/QĐ-UBND ngày 18/9/2018

27
 
04

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

2226/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

24
 

4

Phòng Nội vụ

2354/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

32

04 

5

Phòng Tài nguyên và Môi trường

2225/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

19
 
04

6

Phòng Giáo dục và Đào tạo

2227/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

22

01 

7

Thanh tra

2259/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

10
 

8

Phòng Kinh tế

2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2018

22

04 

9

Phòng Văn hóa và Thông tin

2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2018

19
 
05

10

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
 
1965/QĐ-UBND ngày 04/9/2018
 
48
 
06

11

Phòng Y tế

2659/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 
 
06

02