Văn bản chỉ đạo

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thị xã Bến Cát về Công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thị xã năm 2018.

2. Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thị xã Bến Cát về việc Tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2018.

3. Kế hoạch số 128/KH-HĐPHPBGDPL ngày 04/12/2018 của Hội đồng PHPBGDPL thị xã về Tổ chức Hội thi "Tuyên truyền pháp luật về cải cách hành chính" thị xã Bến Cát năm 2018.

4. Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND thị xã Bến Cát về Công tác cải cách hành chính năm 2019.

5. Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 25/02/2019 của UBND thị xã Bến Cát về việc Triển khai thực hiện "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuấn/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí" trên địa bàn thị xã Bến Cát.

6. Công văn số 280/UBND-NC ngày 21/02/2019 của UBND thị xã Bến Cát về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

7. Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thị xã Bến Cát về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Bến Cát giai đoạn 2016 - 2020.

8. Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND thị xã Bến Cát về Tuyên truyền cải cách hành chính thị xã Bến Cát năm 2019.

VĂN BẢN TỈNH, TRUNG ƯƠNG

01. Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Bình Dương Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

02. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.