Văn bản chỉ đạo CCHC

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 93/QĐ-UBND 16/01/2020 UBND thị xã Bến Cát Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thị xã Bến Cát Tải về
2 09/KH-UBND 16/01/2020 UBND thị xã Bến Cát Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 Tải về
3 55/QĐ-UBND 13/01/2020 UBND thị xã Bến Cát Về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
4 03/KH-UBND 10/01/2020 UBND thị xã Bến Cát Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thị xã Bến Cát Tải về
5 2225/UBND-VX 15/10/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Tải về
6 1839/UBND-NC 05/09/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v chấn chỉnh một số nội dung sau khi kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 Tải về
7 1809/UBND-TH 30/08/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v thống kê, rà soát nhiệm vụ cải cách hành chính đã thực hiện và chưa thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019 Tải về
8 94/KH-UBND 17/07/2019 UBND thị xã Bến Cát Xây dựng, áp dụng, chuyển đổi và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2019 Tải về
9 87/KH-UBND 28/06/2019 UBND thị xã Bến Cát Về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 Tải về
10 1175/UBND-NC 19/06/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác Cải cách hành chính. Tải về
11 1045/UBND-VX 30/05/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v thực hiện ký số đối với các văn bản điện tử gửi, nhận trên hệ thống quản lý văn bản điều hành Tải về
12 69/KH-UBND 16/05/2019 UBND thị xã Bến Cát Triển khai mở rộng áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát Tải về
13 55/KH-UBND 11/04/2019 UBND thị xã Bến Cát Phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính thị xã Bến Cát năm 2019 Tải về
14 45/KH-UBND 27/03/2019 UBND thị xã Bến Cát Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 Tải về
15 442/QĐ-UBND 18/03/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Bến Cát giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
16 482/UBND-NC 18/03/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp Tải về
17 27/KH-UBND 26/02/2019 UBND thị xã Bến Cát Công tác thanh tra năm 2019 Tải về
18 26/KH-UBND 25/02/2019 UBND thị xã Bến Cát Triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn thị xã Bến Cát Tải về
19 257/UBND-NC 19/02/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v chấn chỉnh giải quyết thủ tục hộ tịch, chứng thực Tải về
20 21/KH-UBND 30/01/2019 UBND thị xã Bến Cát Công tác cải cách hành chính năm 2019 Tải về
21 119/UBND-NC 17/01/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v thực hiện Công văn số 61/UBND-BTCD ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Tải về
22 01/CT-UBND 14/01/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc tăng cường kỷ cương, trách nhiệm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 Tải về
Văn bản chỉ đạo

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thị xã Bến Cát về Công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thị xã năm 2018.

2. Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thị xã Bến Cát về việc Tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2018.

3. Kế hoạch số 128/KH-HĐPHPBGDPL ngày 04/12/2018 của Hội đồng PHPBGDPL thị xã về Tổ chức Hội thi "Tuyên truyền pháp luật về cải cách hành chính" thị xã Bến Cát năm 2018.

4. Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND thị xã Bến Cát về Công tác cải cách hành chính năm 2019.

5. Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 25/02/2019 của UBND thị xã Bến Cát về việc Triển khai thực hiện "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuấn/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí" trên địa bàn thị xã Bến Cát.

6. Công văn số 280/UBND-NC ngày 21/02/2019 của UBND thị xã Bến Cát về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

7. Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thị xã Bến Cát về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Bến Cát giai đoạn 2016 - 2020.

8. Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND thị xã Bến Cát về Tuyên truyền cải cách hành chính thị xã Bến Cát năm 2019.

VĂN BẢN TỈNH, TRUNG ƯƠNG

01. Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Bình Dương Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

02. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.