Kết quả kiểm soát TTHC

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

01. Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND thị xã Bến Cát về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thị xã Bến Cát.

02. Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND thị xã Bến Cát về Truyền thông hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thị xã Bến Cát.

03. Quyết định số 2810/QĐ-UBND 13/12/2018 của UBND thị xã Bến Cát về Ban hành Kế hoạch Truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã Bến Cát.

04. Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 13/12/2018 của UBND thị xã Bến Cát về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã.

05. Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thị xã Bến Cát về Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã Bến Cát.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

01. Báo cáo số 05/BC-VP ngày 26/3/2018 của Văn phòng HĐND - UBND thị xã Bến Cát về Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2018 trên địa bàn thị xã.

02. Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 21/6/2018 của UBND thị xã Bến Cát về Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thị xã Bến Cát.

03. Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 28/9/2018 của UBND thị xã Bến Cát về Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2018 trên địa bàn thị xã Bến Cát.