Giám sát Cải cách TTHC

- Tài liệu phục vụ Đoàn giám sát Công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2018 (Tập 01).

- Tài liệu phục vụ Đoàn giám sát Công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2018 (Tập 02).

- Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 14/5/2019 của UBND phường Mỹ Phước về Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và hộ tịch phường Mỹ Phước giai đoạn 2016 - 2018.

- Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 07/5/2019 của UBND phường Tân Định về Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và hộ tịch phường giai đoạn 2016 - 2018.

- Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 07/5/2019 của UBND phường Hòa Lợi về Công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2018.

- Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 08/5/2019 của UBND phường Chánh Phú Hòa về Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và hộ tịch phường Chánh Phú Hòa giai đoạn 2016 - 2018.

- Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 07/5/2019 của UBND xã An Điền về Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và hộ tịch xã An Điền giai đoạn 2016 - 2018.

- Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 07/5/2019 của UBND xã An Tây về Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và hộ tịch xã An Tây giai đoạn 2016 - 2018.

- Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 08/5/2019 của UBND xã Phú An về Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và hộ tịch xã Phú An giai đoạn 2016 - 2018.

- Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 10/5/2019 của UBND phường Thới Hòa về Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và hộ tịch phường Thới Hòa giai đoạn 2016 - 2018.

- Báo cáo số 126/BC-QLĐT ngày 16/5/2019 của Phòng Quản lý đô thị về việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thị xã Bến Cát giai đoạn 2016 - 2018.

- Báo cáo số 570/BC-TNMT ngày 16/5/2019 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về Công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018.

- Báo cáo số 490/BC-CNVPĐKĐĐ ngày 27/5/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát về Kết quả kiểm tra, giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.
.