Thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

2024-03-01 00:00:00

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Green Garden thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường trên địa bàn xã An Điền, thị xã Bến Cát