Thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

2024-05-14 00:00:00

Dự án sản xuất phụ tùng cho xe ô tô và các xe có động cơ (không thực hiện công đoạn xi mạ) tại Khu công nghiệp Mỹ Phước III, phường Thới Hòa