Chính sách xã hội

Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025 theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Bình Dương

2023-10-17 11:00:00

Theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Bình Dương thì các đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Bến Cát giai đoạn 2023 – 2025 bao gồm các đối tượng sau:

1. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng thường trú trên địa bàn thị xã (ngoài chế độ hỗ trợ của Trung ương):

a) Hỗ trợ 30% mức đóng cho người thuộc hộ nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh.

b) Hỗ trợ 25% mức đóng cho người thuộc hộ cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh.

2. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đang sinh sống (thường trú/tạm trú) trên địa bàn thị xã, bao gồm:

a) Thứ nhất, hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (cấp thẻ BHYT miễn phí) cho các đối tượng:

- Người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 03 tháng chưa tham gia lại bảo hiểm y tế cho đến khi có việc làm mới và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian hưởng hỗ trợ của đối tượng này tối đa là 12 tháng.

- Người thuộc hộ thoát nghèo trong vòng 02 năm kể từ khi có Quyết định công nhận thoát nghèo.

- Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Chính phủ (Theo phụ lục 4 của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì người có một trong 42 loại bệnh hiểm nghèo sẽ thuộc diện được hưởng hỗ trợ).

b) Thứ hai, hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài chế độ hỗ trợ của Trung ương) cho các đối tượng Học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo hiểm xã hội thị xã Bến Cát xin thông tin đến người dân trên địa bàn thị xã được biết nếu thuộc đối tượng được hưởng theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND, chủ động liên hệ cán bộ phụ trách công tác BHXH, BHYT tại xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục, lập danh sách xác nhận chính xác đối tượng để được hưởng hỗ trợ khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. 

CÙNG CHUYÊN MỤC