Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát

2023-01-02 09:00:00

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 68 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018;
Căn cứ Điều 49 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát.
Nay, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát thông báo về việc công bố, công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát như sau:
I. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN
1. Nội dung
- Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát.
2. Địa điểm
- Niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã, địa chỉ: đường 30/4, khu phố II, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thị xã Bến Cát (http://bencat.binhduong.gov.vn).
- Niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường.
- Công khai trên các bản tin, các phương tiện truyền thanh của thị xã Bến Cát và của các xã, phường.
3. Thời gian niêm yết công khai
Niêm yết thông tin được thực hiện liên tục trong suốt kỳ Kế hoạch sử dụng đất

*TẢI FILE KẾ HOẠCH SDD 2023 ĐÍNH KÈM

*Tải về Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát