Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát

2022-01-20 08:00:00

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát, gồm:

- Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát;
- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ 2021-2030;
- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (tỷ lệ 1/25.000).