Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bến Cát
2024-05-15 00:00:00
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Bến Cát
2024-05-14 00:00:00
Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Bến Cát

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Bến Cát
2024-05-14 00:00:00
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Bến Cát

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bến Cát
2024-05-14 00:00:00
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Bến Cát


blog_thumbnail
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát
2023-12-14 12:00:00
Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát

blog_thumbnail
Báo cáo quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2023-12-12 16:00:00
Báo cáo về việc lấy ý kiến góp ý nội dung quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch số 6070/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 24/11/2023

blog_thumbnail
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) KHU ĐẤT THU HỒI CỦA CÔNG TY SOBEXCO TẠI PHƯỜNG THỚI HÒA, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG
2023-11-23 10:09:24
Ngày 6/11/2023 UBND thị xã Bến Cát đã ra Quyết định về Phê Duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đất thu hồi của Công ty Sobexco tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

blog_thumbnail
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát
2023-01-02 09:00:00
Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát. Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát thông báo về việc công bố, công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát

blog_thumbnail
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát
2022-01-20 08:00:00
UBND thị xã Bến Cát thông báo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát