Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất
blog_thumbnail
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát
2023-01-02 09:00:00
Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát. Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát thông báo về việc công bố, công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát

blog_thumbnail
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát
2022-01-20 08:00:00
UBND thị xã Bến Cát thông báo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát