Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất

blog_thumbnail
Báo cáo quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2023-12-12 16:00:00
Báo cáo về việc lấy ý kiến góp ý nội dung quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch số 6070/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 24/11/2023

blog_thumbnail
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát
2022-01-20 08:00:00
UBND thị xã Bến Cát thông báo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát