Thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường
CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
2024-05-14 00:00:00
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Azzure Glass

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
2024-05-14 00:00:00
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH WooShin EMC Vina

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
2024-05-14 00:00:00
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tín Đức

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
2024-03-01 00:00:00
Thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
2024-03-01 00:00:00
Thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
2024-03-01 00:00:00
Thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường