Giới thiệu
1. Phường Mỹ Phước

Địa chỉ: Khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến cát, Bình Dương

Điện thoại: 0274.3564340

Email: myphuoc@binhduong.gov.vn


2. Phường Thới Hòa

Địa chỉ: Khu phố 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến cát, Bình Dương

Điện thoại: 0274.3564400

Email: thoihoa@binhduong.gov.vn


3. Phường Tân Định

Địa chỉ: Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến cát, Bình Dương

Điện thoại: 0274.3560307

Email: tandinh.bc@binhduong.gov.vn


4. Phường Hòa Lợi

Địa chỉ: Khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến cát, Bình Dương

Điện thoại: 0274.3560367

Email: hoaloi@binhduong.gov.vn


5. Phường Chánh Phú Hòa

Địa chỉ: Nguyễn Văn Thành, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến cát, Bình Dương

Điện thoại: 0274.3564443

Email: chanhphuhoa@binhduong.gov.vn


6. Xã An Điền

Địa chỉ: Ấp 4, Xã An Điền, thị xã Bến cát, Bình Dương

Điện thoại: 0274.3564445

Email: andien@binhduong.gov.vn


7. Xã An Tây

Địa chỉ: Ấp 2, Xã An Tây, thị xã Bến cát, Bình Dương

Điện thoại: 0274.3562177

Email: antay@binhduong.gov.vn


8. Xã Phú An

Địa chỉ: Tỉnh lộ 744, Xã Phú An, thị xã Bến cát, Bình Dương

Điện thoại: 0274.3562201

Email: phuan@binhduong.gov.vn