Tin thông báo

Thông báo về việc triển khai các quy định Luật Cư trú năm 2020 và nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

2022-11-15 00:00:00

Thông báo về việc triển khai các quy định Luật Cư trú năm 2020 và nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Thông báo về việc triển khai các quy định Luật Cư trú năm 2020 và nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Dương