Tin tức

Bến Cát bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ làm công tác Mặt trận

2022-12-02 00:00:00
Sáng ngày 01/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Trung tâm Chính trị thị xã cùng phối hợp tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ làm công tác Mặt trận 8 xã, phường.

Tại hội nghị đã triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII; báo cáo 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; báo cáo tài chính Đảng năm 2021; công tác cán bộ. Bên cạnh đó, cung cấp kiến thức và kỹ năng trong công tác đại đoàn kết toàn dân tộc; thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế…

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở cập nhật chủ trương, chính sách của Đảng, kiến thức nghiệp vụ, từ đó tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; đồng thời, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi trong công tác nhằm tạo bước chuyển biến thực sự trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Trung Hiếu