Tin tức

Bến Cát khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2022

2022-11-22 00:00:00
Ngày 21/11, Trung tâm Chính trị thị xã Bến Cát tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2022 cho hơn 90 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thị xã Bến Cát. Đến dự lễ khai giảng có bà Nguyễn Thị Yến Loan – Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, ông Tô Văn Sang – Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã .

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị 10 chuyên đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, nguyên tắc tổ chức Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở như: Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển Kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Được biết, lớp học sẽ kết thúc vào ngày 29/11/2022, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị.

 T. NGUYỆT