Tin tức

Bến Cát tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

2022-09-14 00:00:00
Từ ngày 13-18/9, Thị ủy Bến Cát tổ chức 3 đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên toàn địa bàn thị xã.

Bến Cát học Nghị quyết 

Theo đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng các chi đảng bộ được học tập, nghiên cứu 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ thị xã nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 5, từ đó tham mưu cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tố chức chính trị - xã hội các cấp, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện bám sát nhiệm vụ chính trị. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 đến các tầng lớp Nhân dân tại địa phương.

 

Trung Hiếu