Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 163/KH-UBND 13/09/2023 Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri theo Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phú sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ và trình kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp Đề án thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.
2 2009/QĐ-UBND 08/08/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Dương
3 2058/QĐ-UBND 11/08/2023 V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương
4 192/BC-UBND 06/07/2023 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2023
5 75/BC-HĐND 06/07/2023 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri Đã được gửi đến các kỳ họp trước kỳ họp thứ Mười HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
6 72/TB-HĐND 04/07/2023 Thông báo kết luận giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thị xã về cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thị xã Bến Cát
7 71/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Bến Cát
8 70/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết phê chuẩn dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
9 69/NQ-HĐND 07/07/2023 Nghị quyết về chương trình giám sát Hội đồng nhân dân thị xã năm 2024
10 68/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã về công tác quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng và kiểm tra, xử lý sau cấp phép xây dựng trên địa bàn thị xã Bến Cát