Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất

Báo cáo quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2023-12-12 16:00:00

Nội dung thông báo bao gồm: 

1.     Quyết định phê duyệt:  Công văn số 5170/UBND-KT ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý nội dung báo cáo quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.     Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

-         Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

-         Báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

-         Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan.

3. link tải file thông báo và các nội dung liên quan