Thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

2024-03-01 00:00:00

Công ty TNHH Supreme Lights Industrial thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường trên địa bàn KCN Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát