Thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

2024-05-14 00:00:00

Dự án hoạt động ngành nghề sản xuất, gia công sản xuất các loại gương trang trí nội thất, tấm kính trang trí nội thất từ tấm thủy tinh.