Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) KHU ĐẤT THU HỒI CỦA CÔNG TY SOBEXCO TẠI PHƯỜNG THỚI HÒA, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

2023-11-23 10:09:24

sobeco.png 758.16 KB
Nội dung thông báo bao gồm: 

1.     Quyết định phê duyệt: Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đất thu hồi của Công ty Sobexco tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

2.     Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

-         Thuyết minh tổng hợp theo Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đất thu hồi của Công ty Sobexco tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

-         Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đất thu hồi của Công ty Sobexco tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

-         Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan.

3. link tải file thông báo và các nội dung liên quan