Thông tin Tài liệu lịch sử Đảng bộ

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THỊ XÃ BẾN CÁT (1930 - 2020)

2024-06-26 14:56:59

bìa 2.jpg 134.44 KB

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bến Cát đã tổ chức biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thị xã Bến Cát (1930 - 2020) để làm rõ truyền thống cách mạng kiên cường, anh dũng, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân thị xã Bến Cát trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Cuốn sách cũng tổng kết những thành tựu và bài học
kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ và nhân dân thị xã Bến Cát trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống, thành tựu và bài học kinh nghiệm đó là cơ sở vững chắc để Đảng bộ thị xã Bến Cát lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do các sự kiện xảy ra đã lâu, nhiều tư liệu bị thất lạc,... nên cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tháng 12 năm 2023
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT  

CÙNG CHUYÊN MỤC