Quy hoạch - Phát triển

Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các phường trên địa bàn thị xã Bến Cát đến năm 2040

2023-09-13 00:00:00

I.      ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH PHÂN KHU (TỶ LỆ 1/2000) PHƯỜNG THỚI HÒA ĐẾN NĂM 2040

1.     Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Thới Hòa đến năm 2040.

2.     Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

-         Thuyết minh tổng hợp theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Thới Hòa đến năm 2040.

-         Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Thới Hòa đến năm 2040.

-         Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan.

3.     Tài liệu kèm theo

II.         ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH PHÂN KHU (TỶ LỆ 1/2000) PHƯỜNG TÂN ĐỊNH ĐẾN NĂM 2040

1.     Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Tân Định đến năm 2040.

2.     Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

-         Thuyết minh tổng hợp theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Tân Định đến năm 2040.

-         Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Tân Định đến năm 2040.

-         Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan.

3.      Tài liệu kèm theo.

III.     ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH PHÂN KHU (TỶ LỆ 1/2000) PHƯỜNG HÒA LỢI ĐẾN NĂM 2040

1.     Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Hòa Lợi đến năm 2040.

2.     Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

-         Thuyết minh tổng hợp theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Hòa Lợi đến năm 2040.

-         Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Hòa Lợi đến năm 2040.

-         Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan.

3.      Tài liệu kèm theo.

IV.      ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH PHÂN KHU (TỶ LỆ 1/2000) PHƯỜNG CHÁNH PHÚ HÒA ĐẾN NĂM 2040

1.     Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Chánh Phú Hòa đến năm 2040.

2.     Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

-         Thuyết minh tổng hợp theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Chánh Phú Hòa đến năm 2040.

-         Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Chánh Phú Hòa đến năm 2040.

-         Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan.

3.      Tài liệu kèm theo.

V.         ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH PHÂN KHU (TỶ LỆ 1/2000) PHƯỜNG MỸ PHƯỚC ĐẾN NĂM 2040

1.     Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Mỹ Phước đến năm 2040.

2.     Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

-         Thuyết minh tổng hợp theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Mỹ Phước đến năm 2040.

-         Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Mỹ Phước đến năm 2040.

-         Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan

3.      Tài liệu kèm theo.