Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát

2023-12-14 12:00:00

Nội dung thông báo bao gồm: 

1.     Quyết định phê duyệt:  Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát.

2.     Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

-         Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát - tỉnh Bình Dương.

-         Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bến Cát

-         Kế hoạch sử dụng đất 2023 Bến Cát

-         Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan.

3. link tải file thông báo và các nội dung liên quan