Thông tin lĩnh vực Tư pháp

Về việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023 đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chánh Phú Hòa

2024-02-01 00:00:00

Thực hiện pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023 đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chánh Phú Hòa