Tin thông báo

Thông báo Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri theo Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phú sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ và trình kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp Đề án thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

2023-09-13 00:00:00