Thông tin Tài liệu lịch sử Đảng bộ
blog_thumbnail
LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THỊ XÃ BẾN CÁT (1930 - 2020)
2024-06-26 14:56:59
LỜI NHÀ XUẤT BẢN Việc nghiên cứu, tìm hiểu, biên soạn và phổ biến lịch sử Đảng ta cũng như lịch sử Đảng bộ các địa phương là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.