Tin tức

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2022

2022-11-30 00:00:00
Chiều ngày 29/11, Trung tâm Chính trị thị xã Bến Cát tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2022.

Với thời gian 01 tuần, các học viên đã được trang bị 10 chuyên đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, nguyên tắc tổ chức Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.   

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị đã trao chứng nhận cho 90 học viên đủ điều kiện, trong đó có 54 học viên đạt loại giỏi, chiếm 58,06%, còn lại đạt loại khá.

 

T. NGUYỆT