Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 05/2022/QĐ-UBND 16/11/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hôi thị xã Bến Cát
2 03/2022/QĐ-UBND 30/09/2022 Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thị xã Bến Cát
3 3801/SXD-PTĐT&HTKT 20/09/2022 việc phân luồng nghĩa trang và sử dụng hình thức mai táng mới, văn minh, hiện đại, góp phần thay đổi tập quán cũ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã tại Công văn số 3441/UBND-KT ngày 20 tháng 9 năm 2022, đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tại Công văn số 3801/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20 tháng 9 năm 2022.
4 2215/QĐ-UBND 15/09/2022 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi Lĩnh vực Du lịch (Lữ hành) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
5 122/KH-UBND 21/06/2022 Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; số hóa hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã Bến Cát
6 41/NQ-HĐND 14/06/2022 Về việc tán thành chủ trương thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương
7 981/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã/ Cơ quan khác tỉnh Bình Dương
8 934/QĐ-UBND 19/04/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
9 915/QĐ-UBND 15/04/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
10 879/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương