Thông tin điện lực Bến Cát
blog_thumbnail
Thông báo mất điện (từ ngày 15-21/7/2024)
2024-07-04 08:56:26
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN

blog_thumbnail
Thông báo mất điện (từ ngày 08-14.07.2024)
2024-06-24 15:37:47
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN

blog_thumbnail
Thông báo mất điện (từ ngày 01-07.07.2024)
2024-06-24 15:36:23
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN

blog_thumbnail
Thông báo mất điện (từ ngày 24-30.6.2024)
2024-06-13 08:54:50
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN

blog_thumbnail
Thông báo mất điện (từ ngày 20.5.2024 đến ngày 26.5.2024)
2024-05-09 09:35:27
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN

blog_thumbnail
Thông báo mất điện (từ ngày 22.04.2024 đến ngày 28.04.2024)
2024-04-17 11:00:20
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN

Thông báo mất điện (từ ngày 15.04.2024 đến ngày 21.04.2024)
2024-04-03 15:01:12
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN

blog_thumbnail
Thông báo mất điện (từ ngày 08.04.2024 đến ngày 14.04.2024)
2024-04-03 15:00:32
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN

blog_thumbnail
Thông báo mất điện (từ ngày 01.04.2024 đến ngày 07.04.2024)
2024-03-19 15:01:03
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN

blog_thumbnail
Thông báo mất điện (từ ngày 25.03.2024 đến ngày 31.03.2024)
2024-03-19 14:57:48
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN