Tin tức
blog_thumbnail
Ban Tổ Chức thị xã Bến Cát tổ chức Cuộc thi thiết kế, xây dựng video-clip tuyên truyền “Những tấm gương làm theo Bác” năm 2023
2023-03-23 00:00:00
- Nhằm đổi mới, đa dạng nội dung và hình thức trong tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, cơ quan, đơn vị và trong Nhân dân. Cuộc thi này cũng là một trong những hoạt động chính trị - xã hội sâu rộng của toàn Đảng bộ thị xã và trong các phong trào thi đua yêu nước; góp phần phát hiện điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” và nhân rộng những cách làm sáng tạo, cách làm hay; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. - Cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi, mang tính giáo dục, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.


blog_thumbnail
Tập huấn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo và chỉ đạo điều hành
2022-06-02 15:39:27
Chiều ngày 31/5, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bến Cát tổ chức tập huấn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo và chỉ đạo điều hành thị xã Bến Cát cho các cơ quan, phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã.

blog_thumbnail
Thông Báo !
2022-05-16 15:35:46
Quyết định phê duyêt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Bến Cát

blog_thumbnail
Thông báo
2022-02-16 16:15:35
Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát.

blog_thumbnail
Tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2021 - 2025
2021-10-16 17:00:51
Ngày 13/10, thị xã Bến Cát tham dự hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2021 - 2025. Tham gia tập huấn có thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo thị xã, các xã, phường và cộng tác viên các khu, ấp

blog_thumbnail
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bến Cát
2020-05-29 00:00:00
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Bến Cát

blog_thumbnail
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Bến Cát
2020-05-29 00:00:00
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Bến Cát

blog_thumbnail
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Bến Cát
2018-04-02 00:00:00
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Bến Cát

blog_thumbnail
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Bến Cát
2017-03-09 00:00:00
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Bến Cát